Aydınlatma Metni

GEMİUS TÜRKİYE PANELİSTLERİNE İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

(“Aydınlatma Metni”)

Gemius Türkiye (“Şirket) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak hizmetlerimizden faydalanan ve kullanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak  Maslak 1453, T4b Blok Kat:-5 Ofis:186 Maslak Sarıyer, İstanbul adresinde mukim Gemius Araştırma ve Danışmanlık Ltd. . tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Şirketimiz tarafından Panel ürünümüz sayesinde alınarak raporlama yapılması amacıyla toplanmaktadır. Bu amaçla alınan kişisel verileriniz pazarlama konusunda oluşturulabilmesine yarayan nüfus bilgilerinize yönelik bilgiler olup, sizin onayınız ile Şirketimiz tarafından işlenmektedir. Bu bilgiler elektronik ortamda tarafımızca işlenmiş veriler olup, kapsamında anonimleştirmeye yönelik genel ifadeler bulunmaktadır. Bu genel ifadeleri açıklamak gerekirse, bu ifadeler veri sınıfınız olarak sizin yaşınız, eğitiminiz, mesleğiniz gibi gruplara girmektedir. Aldığımız bu kişisel veriler ile ziyaret ettiğiniz websiteleri birleştirilerek tarafımızdan ölçümle yapılmaktadır. Yapılan ölçümlemeler sonucunda, kullanıcı alışkanlıklarının tespiti amacıyla istatiksel olarak raporlar oluşturulmakta ve bu raporlar kişisel bilgilerinizden arınmış olarak sistemlerimize işlenmektedir. 6698 sayılı Kanun’un 5/2 maddesinde sözleşmenin ifası sebebi ile ortaya konan panelist sözleşmesindeki amaçlar dahilinde işlenecektir. Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiye;www.gemius.com.tr  internet adreslerinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; işlendiği amaçla bağlantılı olarak ,Gemius şirketler grubundaki diğer kuruluşlara açıklayabiliriz. Birleşik olarak kullanılan kişisel bilgilerin yönetiminden sorumlu taraf Gemius’un Polonya’da yerleşik bulunan ana şirketidir. Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, ticari faaliyetlerimizi yürütmek çerçevesinde 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen aktarım şartları ve amaçları çerçevesinde www.gemius.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından internet sitesi, panel uygulaması, mobil uygulamalar, gibi farklı kanallarda icra edilen teknik ve süreçsel yöntemlerle; bu kanalları kullanarak sizlere öngörülen hizmetlerimizi sunmak ve bu çerçevede ticari faaliyetlerimizi yürütmek noktasında uygulama imkanı bulan ilgili mevzuat, sözleşme, talep, ticari teamül ve dürüstlük kurallarına dayalı olarak ortaya çıkan ve icra edilen hukuki sebepler çerçevesinde toplanmaktadır.

Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi bize iletmeniz durumunda, Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri, Şirketimizden;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
  • haklarına sahiptir.
  • 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi “yazılı” veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulunun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletmeniz gerekmektedir.
  • Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde belirtilen hangi hakkınızın kullanımına ilişkin olduğunu da belirterek bizlere sistemimiz üzerinde kayıtlı olan mail adresiniz ile paneltr@gemius.com üzerinden iletmeniz halinde talebinize ilişkin başvurunuzun daha hızlı ve etkili bir şekilde cevaplandırılmasını sağlayacaktır.